Kroppen bär din historia… så länge som du tillåter det!

Det skrivs och pratas en del om psykisk ohälsa idag och hur den tycks öka framförallt bland barn och ungdomar. Vårt samhälle ställer relativt höga krav på människan och ibland kan dessa krav upplevas som alltför höga. Det är då vi upplever stress på olika sätt. Vilket ofta yttrar sig genom att vi känner kroppsliga obehag och obehagliga känslor, som även kan upplevas som fysisk smärta. Man kan också uppleva det som ångest, som ju innebär stark oro, eller andra kroppsförnimmelser. Vi kan likna våra reaktioner vid ett trafikljus, där rött innebär att vi dissocierar, känner oss frånvarande, blir känslolösa, deprimerade. Gult innebär stress, oro, rädsla, ilska och irritation. Grönt betyder lugn, att vara klar i tanken och redo för socialt samspel. Mindful Tapping® hjälper oss att mer och mer befinna oss i det gröna läget.

Genom att fysiskt stimulera punkter i ansikte, på överkropp samt händer skickas signaler till vår hjärna, via nervsystemet, som gör oss lugnare. När vi har metoder som kan hjälpa oss att finna ett lugn kan vi lättare hantera situationen som vi befinner oss i. Bara vetskapen att vi bär med oss ett sådant verktyg kan göra att vi känner en större trygghet.

Personlig utveckling genom Mindful Tapping

Man kan enkelt utryckt säga att vi får en CD-skiva inprogrammerad i hjärnan tidigt i livet. Innehållet på denna styr dina handlings- och känslomönster och du kan ingenting annat än att följa dessa. Allting i ditt liv såsom tankar, beteenden, känslor, smärtor och relationer blir styrda av den CD-skivan. Med Mindful Tapping kan negativa mönster brytas och begränsande beteenden förändras. Kreativitet och inlärningsförmåga kan väckas till liv. Smärtor och trauman förlorar sitt grepp och det väcks hopp om ”nytt” liv med nya möjligheter…

Kroppen och ryggsäcken…

Man brukar säga att våra kroppar bär på vår historia – vi bär våra livserfarenheter med oss i kroppen. Se det som en ryggsäck som innehåller effekterna av livets upplevelser och erfarenheter. Dessa är självklart av olika karaktär och kvalitet. Med guidning från en Mindful Tapper blir ryggsäckens innehåll lättare att bära utan att behöva prata om innehållet i den. Vi arbetar kroppsbaserat och följer de kroppsförnimmelser (somatiska upplevelser) som klienten upplever. Man kan återigen likna det vid att vi har röda, gula och gröna minnen och upplevelser i ryggsäcken. Vi kan med Mindful Tappings metoder rekonsolidera, det vill säga ”skriva om” dessa minnen till att bli gröna även om de från början var röda. Ju fler gröna minnen desto lättare ryggsäck.

Ibland är vi rädda för att gå till en samtalsterapeut eller psykolog, förmodligen för att vi då upplever att vi behöver lämna ut oss. Det som gör Mindful Tapping till en varsam och vänlig metod är att varken behandlare eller klient behöver veta exakt vad som behandlas eftersom vi arbetar kroppsbaserat. Det kan vara traumatiska händelser som behandlas, men klienten behöver inte berätta särskilt mycket om det. Mindful Tapping går bakom intellektuella förklaringar och de bakomliggande orsakerna. Att jämföra med andra terapiformer som många gånger innebär att man pratar om och intellektualiserar problemen. Eftersom vi med hjälp av Mindful Tapping-konceptet arbetar utifrån det som vi upplever i vår kropp behöver vi alltså som klient inte berätta om svåra upplevelser eller händelser.

Trauman under uppväxten påverkar hälsoutvecklingen

Barndomstrauman är något som vi inte alltid så lätt pratar om, men de påverkar vår hälsa, hjärna och vårt nervsystem oerhört mycket. Med barndomstrauman menar vi alltifrån starka tillsägelser av föräldrar eller lärare till svårare upplevelser såsom övergrepp, mobbing eller att bli negligerad, det vill säga att inte bli sedd, hörd eller berörd.

Det finns flera studier som har fått namnet Adverse Childhood Experiences (ACE) ungefär negativa barndomsupplevelser, där man har undersökt hur barndomstrauman påverkar hälsoutvecklingen hos en stor population. Dessa studier har använt ett enkelt och kortfattat frågeformulär. Med hjälp av svaren har man på en tiogradig skala, som kallas ACE-skalan, kunnat få en uppfattning om hur pass stor börda (jfr ryggsäck) en individ bär på. Uppväxtvillkor som påverkar hjärnans utveckling negativt kan medföra såväl fysisk som psykisk sjukdomsutveckling senare i livet. Problemet med dessa studier är att det kan tyckas att det är obehaglig information den kommer med. Det är nämligen i hemmet som många trauman sker och beteenden skapas. Detta är naturligtvis inte särskilt bekvämt att prata om, vilket säkert har påverkat hur stor genomslagskraft denna studie har fått i vårt land.

Mindful Tapping ger nya insikter

Människan är en komplex varelse som vi får förutsättningar att arbeta med ”mindfullt” – det vill säga med medveten närvaro när vi använder Mindful Tapping. Det är genom att vara i kontakt med det som vi upplever inom oss som vi kan frigöra oss från och rekonsolidera eller transformera, det vill säga ”skriva om” obehagliga såväl som svåra minnen från händelser vi har varit med om.
Efter att ha ”löst upp” obehagliga upplevelser är det vanligt att nya insikter kommer av sig själv. Meditation och yoga är exempel på andra metoder där du kommer i kontakt med dig själv. Dessa metoder går fint att kombinera med Mindful Tapping.
Att finna lugnet inombords, att finna ro och kunna njuta av den stund som är just nu känns skönt. Det är något som många strävar efter och det är bland annat det vi kan uppnå med hjälp av Mindful Tapping. Det går ännu lättare, som tidigare beskrivits, att njuta av livets stunder ju friare man är från bördan av det ”bagage” man samlat och samlar på sig under livets gång.

Jessica Martinsson
Certifierad Mindful Tappers Steg 3

En klients skiss efter att ha varit med om känslan av att släppa en traumatisk upplevelse som följt med henne i många år.
   
    Kontakta Jessicahär finner du hennes kontaktuppgifter